บริษัท ไทยเวสเทค จำกัด

บริษัท ไทยเวสเทค จํากัด เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจใหบริการสินคาเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาล ได้แก่ ปมน้ำในระบบน้ำดี ,ปมน้ำในระบบบําบัดน้ำเสีย และปมน้ำในระบบดับเพลิง ระบบระบายอากาศ ได้แก่ พัดลมดูดอากาศและพัดลมอุตสาหกรรม อีกทั้งระบบไฟฟ้า ได้แก่ หัวล่อฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ตู้ไฟฟ้า MDB ตู้สวิทซ์บอร์ดทั้งแรงดันปานกลาง แรงดันต่ำ และตู้คอนโทรลทุกชนิด รวมไปถึงหลอดไฟ LED สำหรับอาคารสํานักงานขนาดยอมจนถึงขนาดใหญ บ้านพักอาศัย คอนโด อาคารสำนักงาน ออฟฟิศ โรงงาน อาคารสูง อพารทเมนต โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหการทํางานของผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีประสิทธิภาพสูงสุด ทําใหลูกคามั่นใจไดวาผลิตภัณฑของเราสามารถตอบสนองความตองการ ทั้งในดานการใชงาน คุณภาพ การบริการและราคาที่เหมาะสม โดยมุงมั่นที่จะตอบสนองความตองการสูงสุดของลูกคา

งานบริการ และซ่อมบำรุง

FAN & BLOWER
พัดลมโบลว์เวอร์สำหรับงานอุตสาหกรรมการผลิต, ภาคเกษตรกรรม,การก่อสร้าง และภาคครัวเรือน

SUBMERSIBLE PUMP
Submersible Pump คือ ปั้มจุ่ม หรือ ปั้มบาดาล ที่สามารถทำงานในน้ำ เพื่อ ดูดน้ำจากในบ่อส่งไปตามท่อ

VENTILATION
ผลิตภัณฑ์ของเรารองรับความทุกความต้องการของลูกค้าในแง่ของประสิทธิภาพที่ดีและการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านพัดลม

ติดต่อสอบถาม